Policy för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter inom Jönsson Novabolagens verksamhet

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i Jönsson Novabolagen. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Vilka uppgifter som avses

Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan användas för att identifiera eller knytas till en enskild individ. De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med behandlingen. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning. För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer.

Ändamål, laglig grund och gallring

Ändamål med en behandling ska alltid anges och är avgörande för flera aspekter; för fastställande av laglig grund avseende en behandling men även för bedömningar av vilka uppgifter som behandlas, vilka personer som ges behörighet till uppgifter samt när uppgifter ska gallras. Vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för och med vilken laglig grund vi gör detta beskrivs uppdelat utifrån de olika relationer Jönsson Novabolagen har till dig som registrerad.

Dina personuppgifter sparas under en begränsad tid och gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Skydd och säkerhet

Jönsson Novabolagen vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Sparade uppgifter skyddas genom behörighetsstyrning och brandvägg. Interna dokument anger hur behandling av personuppgifter ska ske.

Personuppgiftsansvarig

Jönsson Novabolagen AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Jönsson Novabolagen AB är du välkommen att kontakta oss på tel. 011-25 08 00 eller adress:

Jönsson Novabolagen AB
Box 57
601 02 NORRKÖPING

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Jönsson Novabolagen. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsansvarig (adress finns ovan).

linkedin